Τα παρακάτω έργα που έχουν εκτελεσθεί είναι ένα μικρό δείγμα από το σύνολο των έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.